Tiếng Việt English
Giới thiệu trung tâm xúc tiến đầu tư Hà Nam Ngày đăng: 31/01/2010

Chức năng
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Hà Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
- Tên giao dịch tiếng Anh là : Hà Nam Investment Promotion Center, gọi tắt là NTIPC.
1. Trung tâm xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng giúp cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, làm dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở đặt tại thành phố Phủ Lý - Hà Nam.
Nhiệm vụ chủ yếu
          1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh;
2. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từng thời kỳ tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và chuẩn bị đầy đủ các thông tin liên quan đến từng dự án để triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư;
3. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng đầu tư của tỉnh; tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp thông tin về pháp luật, chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiềm năng, lợi thế, ưu đãi, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh để các nhà đầu tư có những thông tin cần thiết lựa chọn, quyết định lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào Ninh Thuận;
4. Làm đầu mối trong việc tiếp xúc làm việc với nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư; tiếp nhận thủ tục hồ sơ đầu tư theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư của các thành phần kinh tế; tham mưu lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương liên quan về địa điểm đầu tư, tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư.
5. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành địa phương hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án;
6. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở đề xuất cho lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh;
7. Thiết lập và quản lý hệ thống thông tin về đầu tư của tỉnh (lập và vận hành trang Web của Trung tâm; phát hành các ấn phẩm, tài liệu, thông tin liên quan về đầu tư,...) để phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư;
8. Hoạt động sự nghiệp có thu: Tư vấn thủ tục đầu tư, hỗ trợ giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư, lập hồ sơ đăng ký kinh doanh và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến đầu tư vào tỉnh;
9. Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng xúc tiến đầu tư, quản trị doanh nghiệp… Nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư, các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu;
          10. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.
 
CHUYÊN MỤC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM
Địa chỉ : Thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 84.68.3821680; Fax : 84.68.3821680
www.hanamitpc.gov.vn    E-mail :hanamipc@gmail.com